Regulamin

Przedsiębiorstwo Darko Agencja Reklamowa Karolina Konopa z siedzibą w Krzemieniewo przy ul. DWORCOWA 146, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: 6961278627; zwana w dalszej części Udostępniającym, a:
Przedsiębiorstwo Darko Agencja Reklamowa Karolina Konopa NIP: 6961278627, Telefon 605-997-633, 509-732-732
Zwany dalej Klientem; Zwanymi łącznie Stronami
1. Klient oświadcza, że wynajmuje sprzęt w określonym termienie, w celu sprzedaży piwa w trakcie określonej imprezy.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie Klientowi do używania aktywów, których Udostępniający jest właścicielem, zwanych w dalszej części umowy urządzeniami, których szczegółowy opis znajduje się w SPECYFIKACJI URZĄDZEŃ będącej integralną częścią niniejszej umowy.
3. Umowa zostaje zawarta na czas określony.

Umowa wchodzi w życie w dniu udostępnienia urządzeń, co potwierdzone zostanie przez Klienta na PROTOKOLE ODBIORU w SPECYFIKACJI URZĄDZEŃ. Potwierdzenia takiego mogą dokonać w imieniu Klienta także upoważnione osoby.
4. Urządzenia będą wykorzystywane przez Klienta wyłącznie w miejscu, o którym mowa w pkt.1. umowy, zwanym dalej wydzielonym miejscem imprezy, w celu promowania na terenie wydzielonego miejsca imprezy produktów Udostępniającego i w związku z prowadzeniem w wydzielonym miejscu imprezy sprzedaży produktów Udostępniającego.
5. Klient zobowiązuje się do:
– korzystania z przekazanych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymywania ich w należytym stanie, prawidłowej ich obsługi i regularnej bieżącej konserwacji zgodnie ze wskazówkami Udostępniającego, a także utrzymywania należytego stanu sanitarnego urządzeń, świadczącego o wysokiej jakości produktów Udostępniającego,
– nie oddawania urządzeń do korzystania osobom trzecim,
– nie dokonywania jakichkolwiek napraw i nie wprowadzania zmian w urządzeniach lub zlecania tych napraw czy też zmian osobom trzecim,
– niezwłocznego zgłaszania nieprawidłowości w działaniu urządzeń (usterek i wad technicznych) przedstawicielowi Udostępniającego, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu ich ujawnienia,
– przekazania Udostępniającemu informacji o wielkości rzeczywistej sprzedaży produktów KP (w hl) podczas imprezy realizowanej przy pomocy wynajmowanych urządzeń.
– pokrycia wszelkich kosztów nieuzasadnionego wezwania serwisu lub osoby wskazanej przez Udostępniającego,
– pokrycia wszelkich kosztów napraw wynikłych z niewłaściwego użytkowania urządzeń, niedbałości klienta lub zbyt późnego zgłoszenia awarii,
– umożliwienia naprawy urządzeń podmiotowi wskazanemu przez przedstawiciela handlowego Udostępniającego lub autoryzowanemu serwisowi (zgłoszenie usterek i wad technicznych dokonywane jest wyłącznie przedstawicielowi handlowemu Udostępniającego, a Udostępniający nie ponosi żadnych kosztów powstałych wskutek dokonania zgłoszenia innej osobie niż przedstawiciel handlowy Udostępniającego),
– umożliwienia Udostępniającemu kontroli stanu technicznego oraz sanitarnego urządzeń oraz sposobu ich wykorzystania,
– utrzymywania należytego stanu sanitarnego urządzeń, świadczącego o wysokiej jakości produktów Udostępniającego,
– utrzymania należytego stanu estetycznego znaków towarowych produktów Udostępniającego zamieszczonych na urządzeniach, nie zasłaniania oraz nie zaklejania tych znaków,
– ubezpieczenia urządzeń ( na żądanie Udostępniającego ) na kwotę odpowiadającą wartości urządzeń wskazanej w SPECYFIKACJI URZĄDZEŃ i przekazania kopii polisy ubezpieczeniowej przedstawicielowi Udostępniającego,
– pobrania z magazynu Udostępniającego oraz zwrotu sprzętu po imprezie do magazynu Udostępniającego na własny koszt,
– zapewnienia ochrony sprzętu,
– ustawienia sprzętu na terenie imprezy zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Udostępniającego oraz nie zmieniania lokalizacji sprzętu,
– nie prowadzenia sprzedaży w lodówkach Udostępniającego innych produktów niż produkty Udostępniającego.
Punkty umowy od 6. do 23. wydrukowane zostały na drugiej stronie niniejszego dokumentu i stanowią integralną część umowy.

6. Moment przekazania urządzeń wymienionych w punkcie 2 (wyszczególnionych w SPECYFIKACJI URZĄDZEŃ będącej załącznikiem do niniejszej umowy) jest momentem przejścia na Klienta ryzyka jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty pomiędzy stronami niniejszej umowy. Za podstawę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych przyjmuje się rynkową wartość zakupu sprzętu tego samego rodzaju/wartość sprzętu określoną w SPECYFIKACJI URZĄDZEŃ będącej integralną częścią niniejszej umowy. Zapłata odszkodowania nie zwalnia Klienta od obowiązku zwrotu sprzętu uszkodzonego.
7. Upoważnienie udzielone w pkt 3 upoważnia do składania wszelkich oświadczeń wskazanych w pkt 3 oraz protokołach odbioru zawartych w SPECYFIKACJI URZĄDZEŃ i PROTOKOŁACH ZMIAN.
8. Klientowi, za wyjątkiem prawa do używania urządzeń zgodnie z pkt.4 niniejszej umowy, nie przysługują żadne prawa w stosunku do zainstalowanych urządzeń, które nie mogą być w szczególności używane do ekspozycji, promocji i sprzedaży innych produktów niż produkty Udostępniającego Urządzenia nie mogą być przez Klienta sprzedane, przeniesione w inne miejsce, bądź wykorzystane jako przedmiot rozliczeń z osobami trzecimi. W razie zaistnienia ryzyka zajęcia urządzeń przez organ państwowy (np. przez komornika) w toku postępowania prowadzonego przeciwko Klientowi, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania tego organu o tym, że właścicielem urządzeń jest Udostępniający oraz do okazania temu organowi niniejszej umowy, a jeśli mimo tego dojdzie do zajęcia – do podjęcia wszelkich prawem przewidzianych działań dla uchylenia zajęcia (np. poprzez złożenie skargi na czynności komornika).
9. Udostępniający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie uchybień w przypadku nieprzestrzegania/naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach od 3 do 5 niniejszej umowy, jak również w przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego Klienta.
10. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, niezależnie od jego formy, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić udostępnione przez Udostępniającego aktywa kompletne, w stanie niepogorszonym ponad stopień zużycia wynikający z prawidłowej jego eksploatacji z uwzględnieniem wcześniejszych przeglądów stanów ilościowych, bez zewnętrznych uszkodzeń mających wpływ na ich estetykę i wygląd.
11. Zwrot powinien nastąpić do najbliższego magazynu Udostępniającego Klient może uzgodnić z Udostępniającym, że urządzenia zostaną odebrane przez pracownika Udostępniającego lub inny wskazany przez Udostępniającego podmiot.
12. Klient jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwej eksploatacji, utraty, bądź takiego uszkodzenia urządzeń, które uniemożliwiać będzie ich dalszą eksploatację .
13. W przypadku nieterminowego oddaniu sprzętu – Udostępniający może obciążyć Korzystającego karą umowną poprzez wystawienie notą obciążeniowej w wysokości 100 zł za pierwszy dzień zwłoki i po 200 zł za każdy następny dzień.
14. W przypadku nie zwrócenia sprzętu do siedmiu dni od terminu określonego w punkcie 3, lub w przypadku zwrotu trwale uszkodzonego sprzętu, klient wyraża zgodę na obciążenie go notą obciążeniową o wartości urządzeń wskazanych w SPECYFIKACJI URZĄDZEŃ. Nota obciążeniowa będzie wystawiona wg wartości urządzeń wskazanej w SPECYFIKACJI URZĄDZEŃ, a jeśli nie została ona tam wskazana, to wg wartości odtworzeniowej urządzeń, czyli wartości niezbędnej do zakupu nowych urządzeń.
15. W przypadku niemożności sprawdzenia przez Strony stanu oddawanego sprzętu przy odbiorze – Udostępniający w terminie 24 godzin od odbioru dokona oględzin oddanego sprzętu. O ustalonych uszkodzeniach sprzętu Udostępniający powiadomi niezwłocznie Klienta, wzywając go do komisyjnego sprawdzenia uszkodzeń. Zawiadomienie dokonywane jest emailem, telefonicznie lub faxem. W razie nie przybycia Klienta w terminie 24 godzin od zawiadomienia, jednostronny protokół oględzin sporządzony przez Udostępniającego może być podstawą do obciążenia Klienta.
16. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Udostępniającego powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Klient (na żądanie Udostępniającego) złoży na ręce przedstawiciela Udostępniającego weksel in blanco, który zostanie wypełniony przez Udostępniającego w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy. Weksel wraz z POROZUMIENIEM WEKSLOWYM stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.
17. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” szczególnie w odniesieniu do sprzętu udostępnionego na podstawie niniejszego protokołu.
18. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana numerów infolinii nie wymaga aneksowania niniejszej umowy lecz jedynie powiadomienia Klienta o tym fakcie. Każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o zmianie swojego adresu wskazanego na wstępie umowy. W razie braku pisemnego powiadomienia, korespondencja wysłana na adres podany na wstępie umowy będzie uważana za doręczoną.
19. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i egzemplarz dla magazynu Udostępniającego.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
21. Prawa i obowiązki stron określone w niniejszej umowie nie przechodzą na faktycznego lub prawnego następcę właściciela (użytkownika, dzierżawcę) lokalu. Cesja praw lub obowiązków na osobę trzecią wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Udostępniającego.
22. Postanowienia niniejszej umowy są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem upoważnionych organów państwowych.
23. Ewentualne spory pomiędzy Stronami niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Poznaniu.