Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.darko-gastronomia.pl (dalej: „Serwis Internetowy”) oraz składających na niej zamówienia (dalej: „Klient”), jak również zasady wykorzystywania plików typu Cookies.

1.2  Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: „RODO”) jak również wykorzystującym pliki typu cookies jest Przedsiębiorstwo „DARKO” Agencja Reklamowa – Karolina Konopa, 64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 146, NIP 696-127-86-27, REGON 410304702, email: info@darko-gastronomia.pl, zwany dalej „Administratorem”

1.3  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

2.     CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1    Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie Internetowym. Przykładowo w celu dokonania zamówienia Klient może założyć konto na Serwisie www.darko-gastronomia.pl wówczas podaje takie dane jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres, telefon, e-mail. Klient może składać zamówienia bez zakładania konta (bez rejestracji) ale dla celów wykonania umowy powinien podać  dane takie jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres, telefon, e-mail

2.2    Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora to:

–  Zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowania się z klientem w związku z jej realizacją (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

–  Rozpatrywania skarg i reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Prawnie uzasadniony cel to Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych

–  Archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– Prowadzenia statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Prawnie uzasadnionym celem jest to, że posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

– Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

– Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód. Celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.

– Obsługi zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

2.3    Możliwi odbiorcy danych osobowych. Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów współpracującym i udzielających wsparcia na podstawie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami (firmy przewozowe, banki,  biura rachunkowe, dostawcy usługi IT lub inne podmioty z usług których Przedsiębiorstwo „ Darko” Agencja Reklamowa Karolina Konopa korzysta) i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i konieczne do celu realizacji zawartej umowy.

2.4    Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Serwisu Internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

3.     PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu  danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3.2 Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 

4.     PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3 Przetwarzane dane w ramach naszych usług będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane Klienta będą przetwarzane wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Klienta ograniczających tę zgodę, jak również w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

5.     COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5.1 Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org

5.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

5.2.1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

5.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

5.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu   Internetowego;

5.2.4. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np.       dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu     Internetowego;

5.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu   Internetowego.

5.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

5.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

·       w przeglądarce Chrome

·       w przeglądarce Firefox

·       w przęglądarce Internet Explorer

·       w przeglądarce Opera

·       w przeglądarce Safari

·       w przeglądarce Microsoft Edge

5.6 Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

6.     PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

6.1  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6.2  Administrator oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.

 

7.     PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

7.1  Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia w każdej chwili. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: info@darko-gastronomia.pl, lub zadzwonić pod numer telefonu podany na stronie internetowej.

7.2  W przypadku, gdy Administrator  występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres info@darko-gastronomia.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Administratora: Przedsiębiorstwo „DARKO” Agencja Reklamowa – Karolina Konopa, 64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 146.

7.3  Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

7.4  Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1  Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: info@darko-gastronomia.pl

8.2  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.3  Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8.3.1.   Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

8.3.2.   Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.